Người Xây Dựng Hôn Nhân | Xây Dựng Nền Tảng – Chương 8.7

Chương 8.7: 

Cuatro

VIỆC THA THỨ – ĐIỀU KIỆN 

Tha thứ thật sự thì khác với tha thứ không trọn vẹn trong sự đánh giá sự kiện xúc phạm là có liên quan đến nguyện vọng có người đồng tịch đồng sàng yêu thương nhau hơn là nhu cầu an toàn và ý nghĩa của mình.Mấu chốt để “quên ” một sự kiện xúc phạm là đánh giá sự kiện cho đến khi mình thấy nó không quan trọng so với mục đích của mình. Cay đắng sẽ phải nhường chỗ cho thất vọng( có thể chấp nhận) nếu quyết định cứ tha thứ được đính kèm bởi sự suy gẫm được Thánh Linh hướng dẫn về lẽ thật rằng nhu cầu của chúng ta được đáp ứng đầy trọn trong Đấng Christ.

KHÔNG THA THỨ

Hình 5
Sự kiện
xúc phạm
Chọn lựa
Hành động
trừng phạt
Đáp ứng
Tình cảm
Cơ bản
Quyết định 2
Vận dụng có ngụy trang
Đánh giá Sự kiện
Quyết định 1
Không tha thứ
Đáp ứng Tình cảm
Thứ yếu

 

il_fullxfull.435120527_6kun

THA THỨ KHÔNG TRỌN VẸN

Hình 6.
Sự kiện xúc phạm
Chọn lựa
Hành động
Tử tế
Đáp ứng
Tình cảm
Cơ bản
Bất mãn
Quyết định 2
Chăm sóc
Đánh giá Sự kiện
có liên quan đến nhu cầu
Quyết định 1
Tha thứ
Đáp ứng
Tình cảm
Thứ yếu
Cay đắng

THA THỨ THẬT

Hình 7.
Sự kiện xúc phạm
Chọn lựa
Hành động Tử tế
Quyết định 2
Chăm sóc
Đánh giá
Sự kiện
có liên quan
đến nguyện vọng
Đáp ứng
Tình cảm
Cơ bản
Bất mãn
Quyết định 1
Tha thứ
Đáp ứng
Tình cảm
Thứ yếu
Cay đắng dần dần thay bằng thất vọng