"...Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt."

(Truyền đạo 4:12b)

Mối Liên Hệ Phước Hạnh

  • Mối Liên Hệ Phước Hạnh

    Chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ đức Chúa Trời và đi trong đường lối của Ngài.     Mối Liên...