"...Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt."

(Truyền đạo 4:12b)

Chương Trình Huấn Luyện